מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות | מקס סטוק

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים והמינים*

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר החברה.

 

1. כללי

1.1. משתמש יקר! מקס סטוק בע"מ (להלן "החברה" ו/או "מקס סטוק") המפעילה את אתר "מקס כאן קונים בכיף" בכתובת https://www.maxstock.co.il (להלן "אתר מקס סטוק") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים").

1.2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

1.3. שימוש באתר החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר החברה.

1.4. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים המוצעים באתר החברה על-ידי החברה (להלן "השירותים"), וכן לסקור את האופן שבו עושה החברה שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ונאסף על-ידי החברה אגב השימוש בשירותים על-ידי המשתמש. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

1.5. במסגרת אתר החברה וכפי שיפורט להלן, ייאסף מידע אישי (כמפורט מטה) אודות המשתמשים. כמו כן, מוצג מידע אודות עובדי ונציגי החברה (שם תפקיד ודוא"ל).


2. המידע הנאסף באתרי החברה

2.1. השימוש באתר מקס סטוק, והשימוש בשירותים הניתנים על ידי החברה, טעונים מסירת מידע אישי אודות המשתמשים.

2.1.1. בלשונית 'צור קשר' המשתמש יוכל לפנות אל החברה לצורך יצירת הקשר עימה. המידע האישי שימסור המשתמש הינו: שם מלא, אימייל, מספר טלפון ותוכן ההודעה.

2.1.2. בלשונית 'משקיעים' המשתמש יוכל לפנות לחברה לצורך יצירת קשר וקבלת מידע. המידע האישי שימסור המשתמש הינו: שם מלא, אימייל ותוכן ההודעה.

2.1.3. מידע הנאסף במהלך שיחת צ'ט – לטובת קבלת מענה מהיר יכול המשתמש לפנות לצ'ט 'בוט' באתר. המידע האישי שעשוי להתבקש, כתלות בשיחה, הינו: שם מלא ומספר טלפון.

שים לב! הכתיבה בצ'ט ובפניות 'צור קשר' היא חופשית. אנא היה זהיר ורגיש עם המידע שאתה מוסר במסגרת זו, וצמצם אותו למינימום הנדרש.

2.1.4. מידע לצורך הגשת מועמדות לעבודה בחברה – במסגרת אתר החברה, המשתמש יוכל להגיש מועמדות לעבודה בחברה, בחתך סוג התפקיד המבוקש ואזור המשרה. לצורך כך, יידרש למסור: שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מייל, טלפון, עיר מגורים, מסמך קורות חיים מעודכן והמקור שהפנה את המשתמש לאתר.

2.1.5. מידע טכני ומזהים דיגיטליים: בשימוש באתרי החברה ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, הרגלי השימוש באתרי החברה, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות 'עוגיות' (Cookies), כמפורט בסעיף 4 מטה.

2.2. בנוסף, יתכן וייאסף מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת מידע לצורך מועמדות לעבודה, מידע ליצירת קשר, מידע שנמסר במהלך שיחה עם צ'ט 'בוט' וכו').

2.3. יובהר כי כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, כתובת מייל ליצירת קשר), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.

2.4. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתרי החברה מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.


3. מטרות ואופן השימוש במידע

3.1. המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים על-ידי החברה למטרות מאגרי המידע הרשומות.

3.2. מידע אשר ימסר לחברה בדרך של הגשת מועמדות למשרה בחברה, יישמר במערכות הגיוס של החברה ויהיה זמין לעובדי מחלקות הגיוס למטרה של התאמת הבקשה למשרות פנויות בחברה.

3.3. יתר המידע המבוקש מהשתמש ישמש, בין היתר כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירות באתרי החברה, ובכלל זה, התאמת חווית הגלישה באתרי החברה, הצעות ועדכונים. המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרי החברה, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתרי החברה, התכנים המוצגים בה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות דיוור ישיר לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. למען הסר ספק, לא יעשה בשום אופן שימוש בתוכן שיחה במסגרת האתר למטרות אחרות מעבר לטיפול בפניות, אספקת השירותים ותפעולם.

3.4. החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים, לרבות בדרך של דיוור ישיר. מלבד זאת, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, החברה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, בהתאם לדין.

3.5. אם תרצה להסיר את עצמך מקבלת דיוור ישיר או דיוור פרסומי, ניתן לעשות כן בפניה ישירה ל – [email protected], עם ציון פרטיך ופרטי הבקשה (בשורת הנושא) או בהתאם להוראות ההסרה שיופיעו בהודעת דיוור ישיר או בהודעה הפרסומית.

3.6. שמירת מידע הנמסר במסגרת הגשת מועמדות למשרה בחברה – החברה תשמור את המידע האישי של המועמד, במאגריה הרשומים. הגשת מועמדות לחברה ו/או מתן הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע תחת התנאים המופיעים במדיניות זו, מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגרי המידע של החברה. החברה תשמור את המידע שלך במשך 4 שנים על מנת לאפשר לנו ליצור איתך קשר במידה ויהיו משרות פנויות בעתיד. לאחר התקופה הנ"ל ימחק המידע האישי שלך ממערכות מקס סטוק, למעט מידע אשר למקס סטוק יש הצדקה לשמור (למשל סיבת פסילה).


4. Cookies

4.1. לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,web beacons, , google analytics (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או היישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.

4.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי החברה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4. עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה החברה שימוש.

4.5. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:
Google privacy

Facebook privacy

www.aboutads.info/choices

ופרטנית ביחס לגוגל:
google analytics opt-out

google privacycheckup

4.6. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, העדפות שפה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.


5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית ו/או זכיינים לצורך מתן השירותים עבורך, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים;

5.1.3. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש באתרי החברה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.4. לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;

5.1.5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.6. במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע לזכייני החברה, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

5.3. יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי החברה עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק (להלן "האתרים חיצוניים"). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.


6. אבטחת מידע

6.1. החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. ידוע לך, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.


7. יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו על-ידי פניה בלשונית צור קשר באתר החברה או בכתב אלינו בדוא"ל: [email protected] החברה תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.